Green Print Solutins Miljömål och Miljöpolicy

MILJÖMÅL FÖR 2021

​Kunskap

Samtliga medarbetare och nära samarbetspartners ska bli än mer miljöfokuserade i allt som rör verksamheten. Utöver de externa utbildningarna kommer vi hålla interna utbildningar och workshops i de positiva miljöaspekterna, miljömärkningar och miljöeffekter.

Som ett led i det ökade kravet på miljöfokus och att sprida god kunskap till kunder och intressenter kommer vi hålla ett miljöevent för våra kunder.

Vår Gröna Linje ska alltid stå i fokus mellan säljare och kund och vara en levande grund allt efter att verksamheten utvecklas.
 

Hemsidan uppdateras med aktuellt miljöarbete och ny information som rör GreenCloud Solutions och miljön.

Affärsidé 

Vi lyckades med vår målsättning om att de miljöpositiva affärsområdena skulle uppnå 40 % av verksamhetens totala omsättning under 2020. En siffra som vi eftertraktar att utöka även genom 2021. 

 

Genom att fokusera på att utveckla molnbaserade tjänster som är klimatsmarta och har en positiv miljöpåverkan för våra kunder. Så som GreenTel, GreenInvoice, GreenMeeting, och GreenSign.

 

Efter att ha övergått till Greenmeetings kan våra kunder numera mäta deras rese- och miljöbesparing genom att välja det digitala mötet.

Transporter

Efter inventeringen om elbilar som tjänstefordon på Green Cloud Solutions kunde vi efter första kvartalet av 2020 utesluta koldioxidutsläppet i transportmedlet.


Installationer/service av Lexmarkmaskinerna sker remote i den utsträckning det möjliggörs.


Möten och utbildningar sker via GreenMeetings i den utsträckning det är tillämpbart.

Inköp

Målet för 2021 är att 100% av våra toppleverantörer ska vara miljöcertifierade- eller diplomerade, alternativt kunna uppvisa ett aktivt miljöarbete och miljövänliga produkter/tjänster.


Striktare rutiner och högre krav att ej använda sig av icke miljö-godkända leverantörer.

 

Leverantörslistan ses över, fortsatt arbete med det aktiva valet att byta ut leverantörer som ej uppfyller våra inköpskrav och policy.

Miljöpolicy

MILJÖPOLICY